[Cover graphic]
DACOCD 385 [DDD]
Dietrich Buxtehude
(ca. 1637-1707)
Complete works for organ, vol. 5
Inge Bønnerup, organ
Return to Main Catalogue
 
Previous CDNext CD
Browse

[ 1 ] Præludium e-moll (BuxWV 142) 7:30
[ 2 ] Nun bitten wir den heiligen Geist (BuxWV 208) - Orgelkoral 1:53
[ 3 ] Nun bitten wir den heiligen Geist (BuxWV 209) - Orgelkoral 2:00
[ 4 ] Canzona G-dur (BuxWV 170) 3:48
[ 5 ] Ciacona e-moll (BuxWV 160) 4:54
[ 6 ] Canzonetta a-moll (BuxWV 225) 2:37
[ 7 ] Præludium A-dur (BuxWV 151) 4:44
[ 8 ] Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BuxWV 224) - Orgelkoral 1:27
[ 9 ] Nun freut euch, lieben Christen gmein (BuxWV 210) - Koralfantasi 12:50
[10] Præludium g-moll (BuxWV 148) 5:55
[11] Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 199) - Orgelkoral 3:21
[12] Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 200) - Orgelkoral 2:55
[13] Toccata F-dur (BuxWV 156) 7:13
 
Inge Bønnerup, orgel
Grundtvigs Kirke
Orgler: Marcussen & Søn