Gerald Moore: Recordings on Danacord

Carl Nielsen - Romance - DACOCD 360-362
Carl Nielsen - Den milde dag er lys og lang - DACOCD 365-367
Franz Schubert - Die schöne Mullerin / Aksel Schiøtz - DACOCD 452
Robert Schumann - Dichterliebe. Op. 48 / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Johannes Brahms - Die Mainacht. Op. 43 no. 2 / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Johannes Brahms - Sonntag Op. 47 no. 3 / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Edvard Grieg - Vær hilset, I Damer Op. 49 no. 3 / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Edvard Grieg - Foraarsregn Op. 49 no. 6 / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Edvard Grieg - En Digters sidste Sang Op. 18 no. 3 / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Franz Schubert - Das Wandern, no. 1 (Die schöne Mullerin) / Aksel Schiøtz - DACOCD 453
Franz Schubert - Morgengruss, no. 8 (Die schöne Mullerin) / Aksel Schiøtz - DACOCD 453